oferta        o nas        j p p        kontakt


jak powstaje projekt czyli od pomysłu do realizacji


1. klient
zgłasza się do architekta, u którego składa zamówienie (określa swoje potrzeby, które precyzują układ funkcjonalny obiektu).

2. działka (parcela)
na której ma być realizowany obiekt. na etapie projektu koncepcyjnego (KPP) potrzebna jest mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000. decyzję o zakupie konkretnej działki warto skonsultować z architektem, któremu zamierzamy powierzyć wykonanie dokumentacji.

3. ustalenia określające zasady zagospodarowania terenu
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja WZiZT) szczegółowo precyzują warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym ma być zlokalizowany obiekt. wypis z MPZP lub decyzję WZiZT warto uzyskać przed zakupem działki.

4. oględziny w terenie
architekt dokonuje wizji terenu. na podstawie mapy (pkt.2), warunków zabudowy terenu (pkt.3) i wizji w terenie określa się wstępnie lokalizację obiektu. na tym etapie brane są pod uwagę analizy środowiskowe (oddziaływanie pozytywne z sąsiednich działek, na które należy otworzyć obiekt i negatywne, od których należy się oddzielić / zamknąć).

5. badanie geotechniczne gruntu
wykonane przez geotechnika/ geologa. na podstawie odwiertów na działce do żądanej głębokości (w zależności od warunków nośności 5-15 m) wykonuje się opinię geotechniczną, która określa sposób fundamentowania bezpośredni (ławy i stopy fundamentowe) lub sposób zabezpieczeń (pale, studnie, itp., które sięgają do głębokości nośnego gruntu). badanie geotechniczne (w wypadku zamiaru realizowania dużej inwestycji) warto przeprowadzić przed zakupem działki.

6. wykonanie schematów koncepcyjnych
schematy koncepcyjne, uwzględniające zakres funkcjonalny oczekiwany przez Inwestora, analizy środowiskowe oraz zapisy planu są podstawą do wykonania właściwej, racjonalnej i wykonanej na miarę potrzeb Inwestora Koncepcji Programowo – Przestrzennej.

7. wykonanie KPP
na podstawie pkt. 4 rozpoczęcie tworzenia pierwszej koncepcji projektu. rysunki w skali 1:100 (rzuty, przekroje, elewacje) oraz plan zagospodarowania terenu na dostarczonej przez inwestora mapie (1:500, 1:1000). dodatkowo tworzone są wizualizacje symulujące wygląd obiektu w rzeczywistości.

8. konsultacje z inwestorem
aazwyczaj wystarcza około 5 spotkań, pomiędzy którymi tworzone są kolejne koncepcje lub ich modyfikacje. czas pomiędzy kolejnymi spotkaniami jest czasem na wnikliwe przemyślenie ze strony Inwestora zakresu objętego KPP, rozwiązaniami, technologią wykonania, etc. tak, by uniknąć problemów związanych z podjęciem pochopnej decyzji.

9. sprawy formalno - prawne
równolegle z tworzeniem KPP powinny biec procedury mające na celu uzyskanie dokumentów formalno-prawnych potrzebnych jako załączniki do uzyskania pozwolenia na budowę (lub braku sprzeciwu terenowego organu administracji arch. – bud. w wypadku zgłoszenia robót). są to: opinie, uzgodnienia, zgody na wejście w teren, zapewnienia o dostawie/ odbiorze mediów, dostępie do drogi publicznej, wyłączenia z produkcji rolnej, wyłączenia z ruchu jezdni/ chodnika, projekty organizacji ruchu, pozwolenia itp.).

10. projekt budowlany (PB)
po uzyskaniu akceptacji ze strony inwestora odnośnie przyjęcia rozwiązań KPP i uzupełnieniu wszystkich dokumentów wyjściowych z pkt. 7, można przystąpić do opracowania projektu architektoniczno – budowlanego w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej i innych objętych zakresem opracowania. powyższa dokumentacja jest niezbędnym załącznikiem na etapie złożenia wniosku do terenowego organu administracji architektoniczno – budowlanej. należy pamiętać, że PB nie jest projektem, na podstawie którego realizuje się roboty budowlane. jest to projekt, który nie zawiera szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, detali i często po wykonaniu obiektu na podstawie takiego projektu konieczne jest wykonanie projektu zamiennego, uwzględniającego szereg dokonanych podczas procesu budowlanego zmian. jednocześnie efekt końcowy (proporcje, kompozycja elewacji, itp.) nie jest satysfakcjonujący.

11. pozwolenie na budowę / brak sprzeciwu
uzyskanie pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót. roboty budowlane można rozpocząć po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót w odpowiednim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (PINB).

12. projekt wykonawczy (PW)
ostatnim etapem tworzenia dokumentacji jest projekt wykonawczy. projekt dotyczy wszystkich branż wymienionych w pkt. 8, ponadto może być rozszerzony o sieci specjalistyczne np. niskoprądowe (monitoring, instalacja domofonowa, alarmowa) centralnego odkurzania, itp. PW zawiera rysunki detali, wymiarowanie w mm, zestawienia, dokładne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i inne elementy pozwalające na bezproblemową realizację obiektu na podstawie ww. PW. projektem wykonawczym jest również objęta całość zagospodarowania terenu, wraz z doborem roślin, iluminacją, nawadnianiem i innymi specjalistycznymi dokumentacjami.

13. dokumentacja na etapie budowy
często podczas prowadzenia robót budowlanych różne czynniki stwarzają potrzebę wykonania zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym (istotnych lub nieistotnych, zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego). zmiany istotne wymagają wstrzymania robót i uzyskania najpierw nowego (zamiennego) pozwolenia na budowę, zmiany nieistotne można nanieść na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego i przedstawić jako załącznik do dziennika budowy w PINB- ie.

14. projekt wnętrz
dokumentacja obejmuje wykonanie wizualizacji fotorealistycznych na podstawie projektu aranżacji wnętrz, a następnie projekt wykonawczy poszczególnych elementów (np. sufity, posadzki, meble, konstrukcje wsporcze, oświetlenie, nagłośnienie z akustyką, kontrolę dostępu, radio- i video fonię, detale wzornictwa przemysłowego. na podstawie ww. dokumentacji swoje prace wykonuje stolarz, ślusarz, instalator, elektronik, akustyk, itd.

15. pozwolenie na użytkowanie
uzyskanie ww. pozwolenia dotyczy obiektów niektórych kategorii obiektów budowlanych (np. służby zdrowia, użyteczności publicznej, produkcyjnych, hotelowych, itp.) oraz tych, które nie wymagają standartowo uzyskania ww. pozwolenia, jednak mają być użytkowane przed wykonaniem wszystkich robót lub tych, podczas wznoszenia których popełniono samowolę budowlaną.
lasokarchitekci / 44-300 Wodzisław Śl, ul. Wałowa 19 / tel: 32 455 40 01 / kom: 691 790 503 / e-mail: biuro@lasok.com

copyright © lasokarchitekci